Centrum nakládání s odpady v Dlouhoňovicích

adresa: Dlouhoňovice, směr Písečná

Provozní doba:   

    Po - Pá   7.15 - 11.00, 11.30 - 15.00

Zimní období: 1.11.- 31.3.

mobil: 725 574 204

 

UPOZORNĚNÍ - V SOUČASNÉ DOBĚ NEPŘIJÍMÁME ODPADY KATALOGOVÉ ČÍSLO 170504 ZEMINA A KAMENÍ A 170302 ASFALTOVÉ SMĚSI NEUVEDENÉ POD Č. 170301  -do odvolání

 


   Zařízení „Centrum nakládání s odpady v Dlouhoňovicích“ (dále jen CNO Dlouhoňovice) slouží ke sběru, výkupu, využití kompostovatelných odpadů a jejich zpracování při výrobě průmyslového kompostu. Dále zařízení CNO slouží k recyklaci vhodných stavebních a demoličních odpadů a pro dočasné soustřeďování vytříděných frakcí a jejich další využití ve stavebnictví. Současně bude zařízení CNO sloužit jako místo dočasného soustřeďování výkopových a nerecyklovatelných zemin, které budou dále využity jako násypové zeminy ve stavebnictví. Zařízení má charakter a účel zařízení k využívání odpadů (§14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.) a surovin splňujících požadavky vstupních surovin (§14 odst. 2 zákona č. 158/2001 Sb.) dle článku 2.2. ČSN 46 5735 Průmyslové komposty. Způsob využívání odpadů je v souladu  s POH Pardubického kraje: R3 Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů), R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů.

Sběr a výkup odpadů je prováděn na základě smluvního vztahu z původci odpadů.

 

Souhlas s provozováním tohoto zařízení je na základě rozhodnutí č.j.: KrÚ 81461/2019/OŽPZ/KP ze dne 11.11.2019 s plastností do 30.11.2023, který vydal Krajský úřad Pardubického kraje.

 

Kompostárna

    

Zařízení kompostárny CNO slouží ke sběru a výkupu kompostovatelných odpadů.

 

Kompostování odpadů ze zeleně probíhá aerobními procesy na zpevněné výrobní ploše. Přijímané odpady jsou podle potřeby drceny štěpkovačem (např. větve, křoviny) a tříděny. Z odpadu jsou při příjmu vytříděny nekompostovatelné složky a ty předány k odstranění nebo využití oprávněné osobě. Vzniklý kompost je na místě soustřeďován a dále využíván přímo provozovatelem zařízení nebo je předán k využití dalším osobám tj. v případě prodeje. Odpady a suroviny ke kompostování splňující příslušná kvalitativní kritéria mohou do zařízení předávat fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání.

 

V případě výroby kompostu I. kategorie je tento výrobek dále používán po schválení ÚKZÚZ jako hnojivo dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších změn.

 

Recyklační plochy

 

Recyklační plocha je používána k recyklaci vhodných stavebních a demoličních odpadů přijatých od stavebních a jiných subjektů  bez příměsí složek, které tvoří odpad nebezpečným se zpětným využitím jako certifikovaný stavební výrobek ve stavebnictví podle kvality vytříděných frakcí- písku, štěrku, makadamu a dalších. Dále pak jako místo dočasného soustřeďování výkopových a nerecyklovatelných zemin.

 

Odpady jsou zde podle druhů soustřeďovány na recyklačních plochách. Vytříděné frakce jsou soustřeďovány dle jednotlivých druhů a frakcí. Recyklace stavebních a demoličních odpadů je prováděna mobilním drtičem a třídičem jednorázově, vždy po nashromáždění ekonomického množství odpadu v řádu stovek až několika tisíc tun.

 

Mobilní drcení  a třídění je vlastně zpracování stavebních odpadů jako jsou cihelné sutě, beton, asfaltové kry. Stavební odpad se rozdrtí a vytřídí na požadované frakce pro následné využití na stavbě ve formě recyklátu. Současně dochází k separaci nežádoucích hmot jako jsou např. železo apod.

Recyklát sutě lze využít pro inženýrské sítě (zásypy kanalizace, elektro rozvody apod). Větší frakce jsou vhodné pro drenáže. Pro úpravy povrchů stavenišť a provozních komunikací. Jako zásyp pro základové desky nových objektů.

Živičný recyklát je vstupní surovinou pro úpravy povrchu provizorních vest, chodníků a úpravy parkovacích a průmyslových ploch,  nebo jako podkladní vrstva pod živičné povrchy.

 

Z pálené střešní krytiny vzniká domíláním antuka pro vnější sportoviště.

 

Betonový recyklát  je vhodný pro opravy překopů, komunikací, chodníků (jako konstrukční vrstva), pod zámkovou dlažbu.

Stejně jako z demoličních sutí, je možno vytřídit jednotlivé frakce i z přírodních materiálů zejména z výkopových zemin (štěrkopísků, kameniva i jiných materiálů). Má vyšší pevnost, než standardní suťový recyklát.

Při provádění zemních prací obvykle vzniká problém kam uložit přebytečnou zeminu z výkopů. Zemina nebývá vždy vhodná pro terénní úpravy při dokončovacích pracích pro velký objem kameniva a odváží se často i na velké vzdálenosti. Přetříděním je možno tuto zeminu použít pro konečné úpravy při zatravňování okolí staveb. Pro úpravu povrchů travnatých ploch. Pro osev travních semen je třeba plochu ošetřit jemnou vrstvou, k tomu určeného substrátu (ornice).

Výrobou potřebných frakcí materiálů v místě recyklačního centra vzniká velká úspora finančních prostředků (mimo jiné snížením objemu nákupu a dopravy těchto materiálů).