Podmínky pro příjem odpadů

Podmínky pro přijmutí odpadu do Centra nakládání s odpady v Dlouhoňovicích.

 

CNO Dlouhoňovice je zařízení pro využívání odpadů, nikoli skládka odpadů, kde se odpady ukládají natrvalo, ale dále se používají zpět do oběhu. Z tohoto důvodu žádný z odpadů nesmí obsahovat nebezpečné složky (eternit, odpad znečištěný ropnou látkou, apod.)

Zařízení pro využívání se dělí na kompostárnu a recyklaci. Na oddělení kompostárny jsou odpady kompostovány (tráva, listí, zbytky zeleniny, zeminy apod.) a následně vyráběna kompostovaná zemina.

Na recyklační plochu se přijímají stavební zeminy, stavební sutě, betony apod. Zeminy se přesívají a zbavují kameniva. Stavební odpady jsou drceny na různé frakce, písky. Takto zpracovaný odpad – výrobek je opět používán zpět do přírody. Z tohoto důvodu je nutné mít vyřízení laboratorní rozbory na odpad katalogového čísla 170504 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 dle vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1 a 10.2,(těžké kovy a hlavně ekotoxicitu).


Před navážením odpadů je sepsána smlouva o dílo. Musí být předány průvodky pro navážení odpadu a podepsán Základní popis odpadu a čestné prohlášení. Bez těchto dokladů nabude odpad do zařízení přijat.  Nedílnou součástí toho jsou laboratorní výsledky odpadů. Zákazník si vždy nechává jedno vyhotovení smlouvy, naše společnost si vždy nechává smlouvu s čestným prohlášením, základním popisem odpadu a výsledky zkoušek s porovnávací tabulkou. Pokud do smlouvy uvedete více druhů odpadů, je nutné mít základní popis odpadu a čestné prohlášení vždy na každé katalogové číslo odpadu (druh odpadu) samostatně se správným zařazením (Recyklace, kompostování). Základní popis opadu a čestné prohlášení vypracovává naše společnost na základě laboratorních výsledků, technologii vzniku, místa vzniku odpadů apod. ještě před podpisem smlouvy. Podle místa a popisu vzniku odpadu je rozhodnuto, zda bude odpad na naše zařízení přijat. Výše uvedené doklady jsou z vaší strany podepsány a poté se přistupuje k samotné smlouvě. Po uzavření smlouvy je možný návoz na naše zařízení Centrum nakládání s odpady v Dlouhoňovicích. Pokud některý Váš řidič popř. vámi najatá dopravní společnost bude odpad na naše zařízení přivážet, musí řidič předložit průvodku odpadu, kterou vlastně dokladujete, že odpad, který přivážíte je shodný s odpadem, jež dokladujete v základním popisu odpadu. Pokud se změní vzorkované území, technologie vzniku odpadu popř. jiné události, které mohou mít za následek zhoršení kvality dodávaného odpadu, je nutné vypracovat nový základní popis odpadu. Průvodky odpadu je tedy dobré nakopírovat, orazítkovat a podepsat (kdo má podpisové právo k této akci, zřejmě ne řidiči), uvede se název dopravní společnosti, SPZ vozidla, který návoz provedlo a popř. jméno řidiče.

Laboratorní rozbory dle vyhl. 294/2005 Sb.: pokud to není stavba na jednom místě, ale např. vodní tok, trať nebo stavba cyklostezky, je nutné k laboratorním vzorkům dodat také vzorkovací mapu. To jest úsek na mapě, kde jsou vyznačeny, odkud byly odebrány vzorky odpadu, očíslované vzorky odpadu z laboratoře k tomu napsat. Aby se poznalo z které části, který vzorek pochází a jaké má hodnoty. Stává se totiž, že některé vytěžené úseky  je možné přivést na naše zařízení jiné musí jít na řízenou skládku odpadů!!! V případě nedodržení těchto podmínek se vystavujete riziku zpětného odebrání odpadu na vlastní náklady. Naše společnost také nechává poté zeminu rozborovat z důvodu toho, že je dále používaná na povrch terénu, mimo jiné má právo namátkových rozborů i inspekce životního prostředí.

 

Základní popis odpadu(informace a doklady o kvalitě odpadu), musí dodavatel odpadu předat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení v jednom roce. Základní popis odpadu se aktualizuje při každé změně surovin a technologie procesu, ve kterém odpad vzniká, a dalších změnách, které ovlivní ukazatele odpadu.

 

Čestné prohlášení dodavatele odpadu - je součástí základního popisu odpadu. Čestné prohlášení slouží k doložení, že všechny informace uvedené v základním popisu odpadu jsou pravdivé.

 

Průvodka odpadu – obsahuje identifikační údaje původce a dodavatele odpadu – dokladujete jí, že dodávaný odpad odpovídka svým původem a vlastnostmi informacím obsaženým v základním popisu odpadu a že nedošlo ke změně surovin a technologie procesu ve kterém odpad vzniká. Apod. Průvodku předáváte vždy s každou dodávkou odpadu.

 

Uzavření smlouvy a předložení laboratorních rozborů se netýká fyzických osob. Platí však vyplnění základního popisu odpadu, čestného prohlášení a průvodky odpadu. Pokud odpad přiveze fyzická osoba odpad sama, je možné vyplnit výše uvedené přímo na CNO Dlouhoňovice, popř. odpad zaplatit hotově.