IČP a IČZ

Identifikační číslo zařízení  IČZ a

Identifikační číslo provozovny IČP
IČZ - je pro provozovatele zařízení pro nakládání s odpady, číslo přiděluje Krajský úřad odbor životního prostředí

Tyto identifikační čísla zařízení jsou přidělována dle zákona o odpadech  a jsou zveřejněná na portálu veřejné správy.
To znamená pro firmy, které nakládají s odpady jako jsou sběrné dvory, sběrny, zpracovatelé odpadů apod. , kteří

na tyto zařízení mají zpracovaný provozní řád schválený krajským úřadem.


Identifikační čísla zařízení (schválený provozní řád) TS ŽAMBERK s.r.o.

IČZ Kompostárna CZE00370

IČZ Recyklace CZE00371

IČZ Sběrný dvůr CZE00372IČP - je identifikační číslo provozovny, to znamená, že to jsou např. podnikatelé, kteří odpad produkují (původci odpadu)

a chtějí např. odpad pouze odvéz a zlikvidovat v nějakém zařízení pro nakládání s odpady (osoba oprávněná)- skládka, sběrný dvůr apod.

Tyto identifikační čísla provozoven řeší zákon o živnostenském podnikání a přiděluje ho živnostenský úřad.

Jedná se vždy o 10 - ti místné číslo. Každá provozovna  konkrétního podnikatele má své vlastní IČP,to znamená, že v případě, kdy jeden

podnikatel má více provozoven, tak každá bude mít své vlastní (odlišné) IČP.

Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno IČP (jedná se např. o činnost stavební firmy - pro stavbu se IČP nevydává) vyplňuje
se pak interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám.Identifikační číslo provozovny (jednotlivé budovy) TS ŽAMBERK s.r.o.

Zemědělská 1052 - admininstratvní budova (sídlo firmy)  1005733783

Písečská 38 - místo provozovny CNO Dlouhoňovice
1007121858

Orlická kasárna - místo provozovny psí útulek
1007213973

Zimní stadion -  místo provozovny zimní stadion 
1008916871