Komunikace

 • Čištění venkovních komunikací a prostranství výkonnými zametacími stroji a splachováním, případně malým chodníkovým zametačem, s ručním dočištěním i na objednávku
 • Přistavení kontejnerů na odpady zniklé při úklidu.
 • Svoz odpadků z košů
 • Úklid po zimní údržbě

 

Provoz a údržba komunikací

Letní údržba místních komunikací

 • Provádění drobných i generálních oprav asfaltových i dlážděných vozovek.
 • Opravy, celkové předlažby a budování chodníků z klasické i zámkové dlažby, popř. s asfaltovým povrchem.
 • Pokládku živičné směsi po rozkopávkách
 • recyklér asfaltové směsi Bagela - pokládka recyklačních směsí z asfaltového obrusu a asfaltových ker na opravy výtluků, chodníků a překopů.
 • řezání asfaltových krytů vozovek pro výkopové práce na místních komunikacích
 • výspravy výtluků pomocí:
  • pomocí teplých obalovaných směsí (květen - říjen)
  • pomocí studených obalovaných směsí (převázně v zimním období)
 • Běžná údržba mostů a lávek.
 • Zámečnické práce menšího rozsahu.
 • Zednické práce související s opravami staveb, které jsou přilehlé ke komunikacím, např. opěrné zdi, schodiště, opravy vrchních krytů chodníků
 • Výkopové práce související s překopy komunikací včetně oprav uličních vpustí, čištění příkopů a odvodňovacích žlabů a jiné zemní práce
 • Opravy kanalizačních šachet a vpustí.
 • Výstavba, čištění a opravy propustků.
 • Čištění kanalizačních vpustí, čištění dešťové kanalizace.
 • Jednorázové i opakované jarní strojní metení komunikací a ploch.
 • Kropení vozovek.
 • Nárazové úklidy vyvolané mimořádnými výkyvy počasí, mimořádnými akcemi apod.
 • Čištění městské kašny.
 • Údržba silniční zeleně.
 • Údržba dětských hřišť, herních prvků a laviček.
 • Hutnění povrchů, práce s vibračním válcem ,vibrační deskou a vibračním pěchem

 

Zimní údržba místních komunikací

Prioritním posláním tohoto střediska je zajištění čistoty města a v zimním období zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků v Žamberku. Tyto služby středisko nabízí i podnikatelským subjektům a okolním obcím.

 • Pluhování a posyp komunikací, ploch a chodníků.
 • Kontrola sjízdnosti komunikací, ploch a chodníků.
 • Ruční a strojní úklid a odvoz sněhu.
 • Posyp a čištění parkovacích ploch a velkých areálů.
 • Kompletní zimní údržba včetně úklidu posypových hmot po skončení zimní údržby.
 • Odhrnování a frézování sněhu z MK (vozovky i chodníky).
 • Prodej posypového materiálu.

 

Veškerou údržbu hlavních tahů městem – ulice Čsl.armády, Tyršova, Na Drahách, Nádražní, 28.října, Klostermannova, – provádí Správa a údržba silnic v Žamberku.